Logo

Växla till appen

Öppna
  • Europas största utbud av cyklar
  • Endast certifierade säljare
  • Skydd för köpare
  • Finansiering
Europas största utbud av cyklar
Endast certifierade säljare
Skydd för köpare
Finansiering

Villkor

Villkor

Senast uppdaterad: 01.12.2022

Observera att villkoren endast gäller på tyska.

Välkommen till buycycle!

Vi är glada att du besöker vår marknadsplats online (nedan kallad "marknadsplats") och tackar för ditt intresse. Användningen av tjänsterna innebär att du godkänner dessa allmänna affärs- och användningsvillkor (nedan kallade "AGB"). Läs dem noggrant innan du använder marknadsplatsen. Genom att använda marknadsplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa allmänna villkor. Nedan informerar vi dig om användningen av vår marknadsplats.

1. Allmänt och tillämpningsområde

1.1 Följande villkor ska gälla för alla avtal mellan

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 München

Tel.: +49 89 628 24621

E-post: [email protected]

Internet: https://buycycle.com

Momsregistreringsnummer: DE341044568

Verkställande direktörer: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Företagets säte: München

Registreringsdomstol: München: München tingsrätt

Registreringsnummer: HRB 263786

(nedan kallad buycycle) och säljaren (nedan könsneutralt kallad säljaren) och berörda parter (nedan könsneutralt kallad köparen, tillsammans med buycycle även kallade parter). Säljaren och köparen kallas i det följande även "användare" av de tjänster som erbjuds av buycycle.

länken https://buycycle.com/de och alla underdomäner som hör till domänerna.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för både konsumenter och företagare, om inte en differentiering görs i respektive klausul. Enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB) är en konsument en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras varken till hans kommersiella eller till hans självständiga yrkesverksamhet. Enligt § 14 i den tyska civillagen (BGB) är en företagare en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

1.3 De allmänna villkoren för buycycle gäller exklusivt. Användarens avvikande, motstridiga eller kompletterande allmänna villkor eller AGB blir endast en del av avtalet om och i den mån buycycle uttryckligen har godkänt deras giltighet.

2. avtalets föremål

2.1 buycycle ger Användaren världsomspännande tillgång till buycycle-marknadsplatsen under avtalstiden för att som säljare låta utvärdera begagnade sport(e-)cyklar (nedan kallade tävlingscyklar) och sedan erbjuda dem mot betalning eller för att som köpare söka efter och köpa tävlingscyklar i en databas. Frakten av tävlingscyklarna utförs av en frakttjänsteleverantör som buycycle namnger.

2.2. Buycycle erbjuder själv också racercyklar till försäljning på marknadsplatsen. Cyklarna köps både via marknadsplatsen och från andra externa källor. När buycycle köper på buycycle.com underkastar sig dock buycycle dessa allmänna villkor i egenskap av köpare och förvärvar racercyklarna på samma villkor som de "normala" köparna med förbehållet att inga fraktkostnader och ingen buycycle-avgift tas ut.

2.3 Föremålet för detta avtal är följaktligen tillhandahållandet av en globalt tillgänglig marknadsplats för att erbjuda eller söka efter racercyklar och deras efterföljande leverans.

2.4 Eventuella inledningar av avtal via marknadsplatsen och/eller avtalsförhållanden avseende köp av begagnade racercyklar sker uteslutande mellan användarna själva. buycycle ansvarar inte för att eventuella köpeavtal mellan användarna genomförs på ett korrekt sätt.

2.5. buycycle tillhandahåller kundservice till köpare och säljare och är kontaktperson för alla tvister, återbetalningsbegäran och frågor om köp som gjorts på buycycle. Detaljer finns i avsnitt 14.4.

2.6 Mellan köparen och TFJ buycycle GmbH uppstår ett avtal om transaktionsbehandling i och med att köpeavtalet ingås. Adyen N.V. deltar i genomförandet av transaktionsavtalet i egenskap av betaltjänstleverantör . I och med betalningstransaktionen godkänner användarna Adyen N.V:s allmänna villkor (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. Tjänster och användning av profilen

3.1 Tjänsterna hos buycycle skiljer sig åt beroende på om användaren använder marknadsplatsen som säljare eller köpare. Under alla omständigheter förutsätter användningen av marknadsplatsen att Användaren framgångsrikt registrerar sig och blir antagen.

3.2 Som säljare kan Användaren skapa och publicera erbjudanden om försäljning av landsvägscyklar (nedan kallade försäljningsannonser) på marknadsplatsen buycycle. För att skapa en försäljningsannons krävs en framgångsrik registrering samt information om vägcykelns märke, modell, tillverkningsår och användningstillstånd. Säljaren kan uppskatta värdet på landsvägscykeln genom buycycle och få ett icke-bindande prisförslag samt se redan publicerade försäljningsannonser för jämförbara landsvägscyklar, om tillämpligt. Dessutom kan säljaren ladda upp sanningsenliga och oretuscherade bilder samt ge detaljerad information om landsvägscykelns skick. Publiceringen av en försäljningsannons kommer endast att ske efter förhandsgranskning och godkännande av buycycle. Slutligen kan säljaren när som helst redigera och radera försäljningsannonser, se andra användares försäljningsannonser och kontakta respektive användare genom kommentarer eller meddelanden. Om köparen erbjuder sig att sälja en racercykel får säljaren ett meddelande från buycycle, som han kan reagera på inom 24 timmar och meddela om en mellanliggande försäljning har ägt rum eller om han vill acceptera köparens erbjudande.

3.3 Om användaren är en köpare kan han se publicerade försäljningsannonser på buycycle marknadsplats efter godkänd registrering och tillträde. För detta ändamål har köparen möjlighet att se alla försäljningsannonser som publicerats på buycycle-marknadsplatsen eller att utföra en "strukturerad sökning" enligt vissa kriterier för en landsvägscykel. Från försäljningsannonserna kan köparen få all information om racercykeln, dess pris plus eventuella extra kostnader (frakt- och transportkostnader och buycycle-avgift) samt rätten till fel mot säljaren. Dessutom kan kunden göra individuella kommentarer i säljarnas försäljningsannonser och ställa frågor om racercyklarna eller se frågor och svar som redan ställts av andra användare. Dessutom kan kunden se profiler för säljare som inte är privata säljare.

3.4 För företagare gäller dessutom följande: Skapandet och publiceringen av försäljningsannonser och efterlevnaden av den rättsliga överensstämmelsen är säljarens ensamma ansvar. Publicering av försäljningsannonser är endast möjlig i enlighet med de rättsliga informationskraven för säljare och med användning av säljarens egna, i förekommande fall, befintliga avtal eller allmänna villkor, avbeställningspolicy, integritetspolicy och impressum.

3.5 Avtals- och betalningshantering mellan användarna sker via betaltjänstleverantören Adyen N.V. ,Friedrichstraße 63, ingång Mohrenstraße 17, 10117 Berlin (nedan kallad "Adyen"). Inom ramen för betalningsleverantören Adyen erbjuder buycycle olika betalningsmetoder. Under beställningsprocessen omdirigeras köparen från buycycles marknadsplats till Adyens webbplats. Efter att ha angett sina betalningsuppgifter och valt önskad betalningsmetod bekräftar köparen också en betalningsinstruktion till Adyen genom att klicka på knappen för att slutföra betalningsprocessen. buycycle ber Adyen att initiera betalningstransaktionen efter säljarens bekräftelse och säljaren accepterar köparens erbjudande i det fall han klickar på knappen för att slutföra beställningsprocessen.

3.6 Den konkreta grafiska och funktionella utformningen av de avtalsenliga användningsalternativen, utökningen eller anpassningen av användningsalternativen med ytterligare funktioner eller tjänster eller deras komplettering med ytterligare betaltjänster ligger på buycycles gottfinnande. buycycle har rätt att när som helst ändra, utöka och/eller anpassa den konkreta utformningen, samtidigt som de avtalsenliga användningsalternativen bibehålls.

3.7. buycycle har rätt att när som helst blockera tillgången till enskilt innehåll eller till marknadsplatsen, t.ex. om det finns misstanke om att användaren bryter mot tillämplig lag, dessa allmänna villkor eller tredje parts rättigheter. Användaren kan avvärja dessa åtgärder om han undanröjer misstanken genom att på egen bekostnad lägga fram lämpliga bevis. Användaren har inget krav på upprätthållandet av enskilda funktioner på marknadsplatsen.

3.8 Marknadsplatsen ska vara tillgänglig för användaren under obegränsad tid med ett årsgenomsnitt på minst 98,5 %. Oundvikliga, oförutsägbara och extraordinära händelser som kan leda till att marknadsplatsen inte är tillgänglig, t.ex. strömavbrott, hackerattacker, fel på telekommunikationslinjerna från överföringsstället till Internet, ska inte räknas in i tillgänglighetsminimum.

3.9. Buycycle har rätt att anlita tredje part som underleverantör för tillhandahållandet av de avtalsenliga tjänsterna. Dessutom kan buycycle överföra rättigheter och skyldigheter från detta avtal till en eller flera tredje parter (avtalsövertagande). Vid ett fullständigt övertagande av avtalet har användaren rätt att säga upp avtalet utan uppsägning.

4 Registrering, ingående av avtal och användarkonto

4.1 Genom att slutföra online-registreringen (nedan kallad registrering) och skapa en profil ingås ett användningsavtal mellan användaren och buycycle.

4.2 För registreringen och skapandet av en profil krävs skapandet av ett användarkonto. De uppgifter som krävs för användarkontot (nedan kallade "inloggningsuppgifter") härrör från den inmatningsmask som används vid registreringen.

4.3 Alternativt kan användaren logga in på marknadsplatsen för att skapa ett användarkonto eller registrera sig med hjälp av det så kallade "single sign-on-förfarandet" om användaren har ett Facebook-, Google- eller Apple-konto. All relevant information om användarens person samt profilbilden hämtas från respektive konto.

4.4 Fysiska och juridiska personer kan registrera sig för att använda marknadsplatsen. Skapandet av försäljningserbjudanden samt den faktiska försäljningen via Marknadsplatsen är tillåten för både fysiska och juridiska personer utan några begränsningar. Köpet är förbehållet fysiska personer. Likaså har juridiska personer med säte i Tyskland rätt att använda marknadsplatsen som köpare. Juridiska personer som är baserade utanför Tyskland får inte köpa racercyklar via buycycle. Registreringen av en juridisk person kan endast göras av en person som är behörig att företräda den juridiska personen. Endast myndiga och juridiskt kompetenta användare kan registrera sig som fysisk person. Om användaren är minderårig får registreringen endast ske med samtycke från en laglig företrädare. buycycle har rätt att göra registreringen beroende av motsvarande bevis på en laglig företrädares samtycke.

4.5 Avtalet med buycycle om användning av marknadsplatsen ingås genom att fullfölja online-registreringen och sedan klicka på kryssrutorna Allmänna villkor ("Jag bekräftar härmed att jag har läst de allmänna affärs- och användningsvillkoren och accepterar dem.") och Dataskydd ("Jag har tagit del av dataskyddsdeklarationen. Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och lagras elektroniskt i syfte att registrera mig och skapa ett användarkonto. Jag kan när som helst för framtiden återkalla mitt samtycke i detta avseende genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].").

4.6 Efter att ha slutfört online-registreringen kommer användaren att få ett bekräftelsemail med en aktiveringslänk. För att slutföra registreringsprocessen måste användaren verifiera sin identitet genom att klicka på länken i bekräftelse-e-postmeddelandet. Det finns inget krav på att ett användaravtal ska ingås.

4.7 Efter att användaren har verifierat sig själv genom att klicka på länken i bekräftelse-e-postmeddelandet och användarkontot har aktiverats av buycycle, måste användaren ange en giltig leverans- eller leveransadress och kan lägga till ytterligare information samt en profilbild.

4.8 Skapandet av ett användarkonto är endast möjligt genom att tillhandahålla en aktuell e-postadress för användaren. Denna e-postadress används också för kommunikation med buycycle.

4.9 Användaren försäkrar att de uppgifter som används vid skapandet av hans profil (nedan kallade "profiluppgifter") är riktiga och fullständiga. Han är skyldig att alltid hålla sina uppgifter uppdaterade och att vid ändringar uppdatera sina uppgifter i sitt användarkonto. Det är inte tillåtet att använda pseudonymer.

4.10. Vid registreringen skapar användaren ett lösenord för sitt användarkonto. Användaren kan när som helst ändra lösenordet i sitt användarkonto. Användaren får inte avslöja eller göra lösenordet tillgängligt för tredje part och måste förvara det säkert för att undvika missbruk.

4.11. Varje användare får endast registrera sig en gång för privat och/eller affärsmässig användning av buycycle-tjänsterna. Ett användarkonto kan inte överlåtas till andra användare.

4.12. Användaren kan när som helst korrigera sina uppgifter som gjorts i online-registreringen innan han eller hon skickar in sin registrering med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna.

4.13. buycycle lagrar avtalsbestämmelserna, inklusive AGB, vid avtalets ingående i enlighet med dataskyddet och skickar dem till användaren i textform (via e-post) efter att användaren har skickat sin beställning.

4.14. Avtalet ska ingås på tyska och engelska.

4.15. Användaren ska se till att den e-postadress som han eller hon har angett för registreringsbehandlingen är korrekt, så att e-postmeddelanden som skickas av buycycle kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste Användaren se till att alla e-postmeddelanden som skickas av buycycle eller tredje part som buycycle anlitar för orderhantering kan levereras.

5. hämtning och leverans

5.1 Köparen har i princip möjlighet att hämta racercykeln hos säljaren, om inte säljaren uttryckligen har uteslutit detta. Vid självhämtning ska Säljaren först informera Köparen inom tio (10) arbetsdagar via e-post om att den av honom beställda racercykeln är klar för hämtning. Efter att ha mottagit detta e-postmeddelande kan Köparen hämta racercykeln på Säljarens säte efter överenskommelse. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.

5.2 Leverans av tävlingscyklar ska ske med försäkrad frakt till den leveransadress som köparen angett, om inte annat överenskommits mellan parterna. Köparens leveransadress som anges under beställningen på marknadsplatsen är avgörande.

5.3 Efter att avtalet har ingåtts får säljaren en fraktlåda för att skicka den sålda racercykeln av buycycle via en frakttjänsteleverantör. Säljaren är skyldig att inom tio (10) dagar packa roadbike redo för leverans och avtala om ett upphämtningsdatum med frakttjänsteleverantören.

6. priser, fraktkostnader, serviceavgift och betalningsvillkor

6.1 Efter ett lyckat ingående av avtalet med säljaren och köp av en landsvägscykel via buycycles marknadsplats är köparen skyldig att betala det överenskomna köpeskillingen plus frakt- och transportkostnader samt en serviceavgift för användning av buycycles tjänster via marknadsplatsens betalningssystem till buycycle som insamlare av betalningen.

6.2 Buycycle tar ut en serviceavgift för användningen av marknadsplatsen och erbjuder ytterligare valfria tjänster. Om inget annat avtalas mellan parterna, baseras avgifternas belopp på buycycles prislista som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående och som anges nedan:

Kostnad för köparen:

- Buycycle-avgift: proportionell till värdet av den handlade motorcykeln.

- Frakt (valfritt): beroende på mottagarlandet.

- Premiumkontroll (valfritt): 175€

- Inspektionsbevis (valfritt): 70€

Leverantörens kostnader:

- 2,5 % av cykelpriset dras av vid en lyckad transaktion.

6.3. buycycle förbehåller sig rätten att justera kostnaderna enligt 6.2 i framtiden för att upprätthålla förhållandet mellan pris och prestanda efter eget rimligt gottfinnande för att kunna reagera på lämpligt sätt på kostnadsökningar eller -minskningar och därmed förändrade kostnadssituationer som inte kan kompenseras på annat sätt. De kostnadselement eller anpassningsåtgärder som ska beaktas vid avgiftsjusteringen kan vara ändring, utvidgning och/eller anpassning av de avtalsenliga användningsmöjligheterna för buycycle-marknadsplatsen, administrativa kostnader och omkostnader (hyra, finansierings- och transaktionskostnader, personal- och tjänsteleverantörskostnader, kostnader för energi och Internettillgång, IT-utvecklingskostnader etc.) samt statligt påförda skatter, avgifter, bidrag och andra pålagor. Alla avgiftsjusteringar ska gälla en (1) månad efter det att de har meddelats. Köparens rätt till uppsägning enligt punkt 17.5 i dessa allmänna villkor ska förbli oförändrad.

6.4 Betalningen av köpeskillingen plus kostnaderna enligt 6.2 (i vilket fall som helst serviceavgift) sker via marknadsplatsens betalningssystem till buycycle. Köparen kan betala med betaltjänsten "Adyen". Inom ramen för betaltjänsten Adyen erbjuder buycycle Köparen olika betalningsmetoder. För att hantera betalningar kan Adyen använda sig av ytterligare betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som Köparen kan informeras om separat. Om betalningen inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har angetts, eller om Köparen motsätter sig autogirering trots att han inte har rätt att göra det, ska Köparen stå för de avgifter som uppstår till följd av återföring av respektive kreditinstitut om han är ansvarig för detta. Ytterligare information om Adyen finns på Internet på https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5 Köparen har endast rätt till kvittningsrätt om hans motkrav är lagligen fastställda eller obestridda med buycycles huvudfordran ömsesidigt kopplade eller erkända av denne.

6.6 Om det efter avtalets ingående blir uppenbart (t.ex. genom ansökan om insolvensförfarande) att buycycles anspråk på serviceavgiften äventyras av köparens bristande betalningsförmåga, har buycycle rätt att vägra fullgörandet och - om nödvändigt efter att ha satt ut en tidsfrist - att frånträda avtalet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna (§ 321 BGB).

7. Betalning av köpeskillingen till säljaren.

7.1. buycycle förbinder sig att efter framgångsrik avtals- och betalningshantering med köparen betala säljaren det av säljaren uppskattade anbudspriset, vid behov med beaktande av eventuella omförhandlingar mellan säljaren och köparen. Intäkterna för entreprenörer är i EURO och är nettopriser plus den lagstadgade moms som gäller på faktureringsdagen. Intäkterna för konsumenter är i euro och är bruttopriser inklusive den lagstadgade mervärdesskatt som gäller på faktureringsdagen.

7.2 Betalningshantering och betalning av köpeskillingen mellan säljaren och buycycle sker via betaltjänstleverantören Adyen. För användning av Adyen krävs en registrering av säljaren hos Adyen. När köparen har lagt beställningen i nätbutiken begär buycycle att Adyen ska inleda betalningstransaktionen. Adyen samlar in den förfallna köpeskillingen för säljarens räkning från köparens betalningsinstrument och vidarebefordrar köpeskillingen till buycycle. Adyen förvarar köpeskillingen på ett räntefritt spärrkonto. För detta ändamål upprättar säljaren ett eget spärrkonto hos Adyen. Betalningen av köpeskillingen minus kostnaderna enligt 6.2 ska göras av Adyen till säljaren efter det att frakttjänsteleverantören har hämtat vägcykeln hos säljaren.

8 Användarens allmänna samarbetsskyldigheter

8.1 Användaren får använda marknadsplatsen utan buycycles uttryckliga tillstånd endast inom ramen för de avtalsenliga privata och affärsmässiga ändamålen. Användaren är förbjuden all otillbörlig användning utöver detta syfte.

8.2 Om innehållet innehåller hyperlänkar till tredje parts webbplatser garanterar användaren att han/hon har rätt att använda hyperlänken och att den webbplats som det hänvisas till ("landningssida") är förenlig med gällande lagstiftning och tredje parts rättigheter.

8.3 Användaren är skyldig att hantera inloggningsuppgifterna med omsorg. Utan undantag är det förbjudet för användaren att lämna ut inloggningsuppgifterna till tredje part och/eller låta tredje part få tillgång till profilen genom att kringgå inloggningsuppgifterna.

8.4 Användaren är skyldig att samarbeta för att klarlägga tredje parts angrepp på marknadsplatsen, i den mån detta samarbete från användarens sida är nödvändigt.

8.5 Användaren måste avstå från all verksamhet som kan försämra och/eller belasta marknadsplatsens funktion eller den bakomliggande tekniska infrastrukturen på ett orimligt sätt. Detta innefattar i synnerhet följande:

- Användning av programvara, skript eller databaser i samband med användningen av marknadsplatsen;

- Automatisk läsning, blockering, överskrivning, ändring, kopiering av data och/eller annat innehåll, såvida detta inte är nödvändigt för att använda marknadsplatsen på rätt sätt.

8.6 Användaren måste dessutom se till att den information och de uppgifter som överförs via marknadsplatsen inte är infekterade med virus, maskar eller trojanska hästar.

8.7 Vidare är särskilt följande åtgärder från användarens sida förbjudna och ska betraktas som missbruk av marknadsplatsen:

- Publicering av egna eller tredje parts telefonnummer, internetadresser eller andra kontaktuppgifter i textområdet eller i direkt kommunikation;

- Systematisk läsning av andra användares kontaktuppgifter i syfte att vidarebefordra dem till tredje part;

- Orimliga trakasserier av andra användare genom aggressiva, obscena, förolämpande, ärekränkande eller påträngande foruminlägg eller meddelanden;

- Uppmana andra användare att missbruka marknadsplatsen;

- Omfattande eller permanent användning av marknadsplatsen för publicering och spridning av innehåll som inte faktiskt motsvarar marknadsplatsens syfte eller ämnesområde eller dess bloggar och forum och som kan försämra marknadsplatsens attraktionskraft för andra användare;

- Användning av andras identiteter för registrering, publicering eller sändning av meddelanden.

8.8 Om det skulle uppstå störningar i användningen av marknadsplatsen eller dess funktioner ska användaren utan dröjsmål informera buycycle om dessa störningar. Detsamma gäller om Användaren får information om innehåll som publicerats av tredje part och som uppenbarligen bryter mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

9. Användarens skyldigheter att samarbeta när det gäller publicering av innehåll.

9.1 Användaren förbinder sig att inte lagra olagligt innehåll eller innehåll som strider mot lagen, officiella krav eller tredje parts rättigheter på det lagringsutrymme som tillhandahålls.

9.2 Användaren är skyldig att köpa cykeln så att innehåll som publiceras på marknadsplatsen inte bryter mot gällande lag eller moral genom sitt innehåll eller sin form. Användaren är dessutom förbjuden att lägga upp innehåll som kränker tredje parts rättigheter, särskilt varumärken, patent, andra industriella rättigheter eller affärshemligheter. Detsamma gäller för inrättandet av externa länkar.

9.3 I den mån det innehåll som tillhandahålls av användaren strider mot tillämplig lag, moral, rättsliga eller officiella förbud kan buycycle vägra respektive behandlingsorder. En överträdelse föreligger i synnerhet vid tillhandahållande av innehåll som berör, representerar eller innehåller följande:

- Antikonstitutionalism;

- Rasism, främlingsfientlighet och diskriminering;

- Uppmaningar och uppmaningar till brottsliga handlingar och lagöverträdelser, hot mot liv, lem eller egendom;

- Uppmaning till hat mot personer eller företag;

- Uttalanden som kränker personliga rättigheter, förtal, ärekränkning och förtal av användare och tredje part;

- Innehåll som bryter mot upphovsrätten eller andra intrång i immateriella rättigheter samt brott mot lagen om rättvis handel;

- Sexuella trakasserier av användare och tredje parter;

- Anstötligt, sexistiskt, obscent, pornografiskt, vulgärt, vidrigt eller äckligt material och uttryck.

9.4 Upphovsrättsligt skyddat innehåll får endast inkluderas i bidragen utan samtycke från respektive rättighetsinnehavare inom ramen för tillämplig citatlag. Citat ska markeras genom att markeras med hjälp av citatfunktionen och genom att källan anges och ska hänvisa till det citerade verket i tankegången. Citat på främmande språk ska också översättas till tyska i den mån innehållet är ungefärligt uppenbart. Särskilt felaktigt citerade bidrag kan tas bort eller korrigeras av moderatorerna. Det är förbjudet att distribuera och/eller offentligt återge allt innehåll på marknadsplatsen utan buycycles samtycke.

9.5. buycycle förbehåller sig rätten att blockera innehåll från tredje part om det är straffbart enligt gällande lagar eller om det på ett igenkännbart sätt tjänar till att förbereda straffbara handlingar.

9.6. buycycle har rätt att radera annonsen eller annat innehåll som Användaren lagt upp eller att inte publicera annonser eller annat innehåll om det finns konkreta indikationer på att innehållet i annonsen bryter mot dessa allmänna villkor eller rättsliga krav, eller att Användaren på annat sätt skyldigt har brutit mot avtalsförpliktelser. buycycle har rätt att varna Användaren vid brott mot punkterna 9. och 10. och/eller att tillfälligt eller permanent utestänga Användaren från att använda marknadsplatsen och kommer vid behov att inleda civil- och straffrättsliga förfaranden. Användarens innehåll representerar under inga omständigheter buycycles åsikt och buycycle tar inte till sig innehållet som sitt eget.

9.7 Om en användare har brutit mot dessa allmänna villkor och användaravtalet med användaren har sagts upp, har användaren inte längre rätt att använda marknadsplatsen eller registrera sig för den igen. Användaren har inte heller rätt att använda marknadsplatsen med ett annat användarkonto.

9.8 Om användaren är en säljare gäller dessutom följande: Säljaren förbinder sig att ge fullständig, sanningsenlig och transparent information om tävlingsmotorcyklarnas skick i annonserna för försäljning. Dessutom förbinder sig Säljaren att via marknadsplatsen buycycle endast erbjuda till försäljning de racercyklar som han är ägare till eller har fått tillstånd att sälja av respektive ägare och respektive racercykel inte är belastad av några säkerhetsintressen. buycycle kan vid behov kräva information och dokument från Säljaren som krävs för att bevisa hans äganderätt eller andra tillstånd att sälja.

9.9 Om säljaren är en konsument eller privat säljare gäller dessutom följande: Om säljaren anger "uteslutande av garanti" i sin försäljningsannons, har detta ingen effekt på köparens garantirättigheter om det skick på landsvägscykeln som beskrivs i försäljningsannonsen faktiskt avviker.

9.10. Om säljaren är en företagare gäller dessutom följande: Säljaren förbinder sig att inom ramen för skapandet och publiceringen av försäljningsannonser tydligt och fullständigt ange giltigheten och återvinningsbarheten av eventuella befintliga avtal eller allmänna villkor, avbeställningspolicy och dataskyddsförklaring samt att ge sitt avtryck. Det är inte tillåtet att publicera försäljningsannonser utan att uppfylla de lagstadgade informationsskyldigheterna för säljare och utan att ange eventuella befintliga avtal eller allmänna villkor, avbeställningspolicy, dataskyddspolicy och impressum.

10. stöd

buycycle erbjuder teknisk support till Användarna från måndag till fredag (med undantag för helgdagar på buycycles säte) under tiden 08:00 - 18:00. buycycle kommer att besvara användarnas förfrågningar i textform (via e-post).

11. användningsrättigheter

11.1 Användaren ger buycycle en rumsligt och tidsmässigt obegränsad, oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri rätt, som kan överföras till tredje part, att utnyttja det innehåll som publiceras i onlineerbjudandet. buycycle har rätt att använda, redigera och utnyttja innehållet när som helst. Detta innefattar särskilt rätten till reproduktion, rätten till distribution och rätten till offentlig återgivning, särskilt rätten till offentlig tillgång. I detta avseende avstår användaren från att utöva sin rätt att använda sitt namn, utan att därmed helt avstå från sin rätt att erkänna upphovsrätten. Denna bestämmelse påverkar inte användarens möjlighet att ge tredje part rättigheter till det publicerade innehållet i enlighet med vissa licensmodeller.

11.2 Alla rättigheter till innehållet på marknadsplatsen tillhör buycycle. Användaren är förbjuden att kopiera, distribuera och/eller publicera innehåll som buycycle, andra användare eller tredje part har placerat på marknadsplatsen.

11.3. buycycle har rätt att radera eller inaktivera det innehåll som Användaren har lagt upp om det kränker tredje parts rättigheter eller om tredje part gör anspråk på grund av en kränkning av rättigheter, vars berättigande inte uppenbart kan uteslutas.

11.4. Om buycycle får kännedom om ett eventuellt rättighetsintrång genom användarens innehåll, meddelar buycycle detta omedelbart till användaren i textform.

12 Ansvar och skadestånd

12.1 När det gäller de tjänster som tillhandahålls av buycycle är buycycle, dess lagliga representanter och ställföreträdare endast ansvariga vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

12.2 Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser föreligger ansvar även vid enkel vårdslöshet, men begränsas till den för avtalet typiska förutsebara skadan.

12.3 Väsentliga avtalsförpliktelser är de förpliktelser som avtalet ålägger buycycle enligt dess innehåll för att uppnå syftet med avtalet, vars uppfyllande gör ett korrekt genomförande av avtalet överhuvudtaget möjligt och på vars uppfyllande användaren regelbundet kan förlita sig (så kallade kardinalförpliktelser). Skadeståndsanspråk till följd av skador på liv, lem eller hälsa och enligt produktansvarslagen påverkas inte av ovanstående begränsningar.

12.4 Varje ytterligare ansvar för buycycle är uteslutet.

12.5 Användaren ersätter buycycle och dess anställda eller agenter i händelse av ett anspråk på grund av påstådda eller faktiska intrång och/eller brott mot tredje parts rättigheter genom åtgärder som användaren vidtagit i samband med användningen från alla därav följande anspråk från tredje part, såvida inte anspråken och ansvaret åtminstone till övervägande del är buycycles ansvar. buycycle är till övervägande del ansvarigt för skador som orsakats orsaksmässigt av buycycles rätt att ge anvisningar enligt detta avtal. I övrigt gäller § 254 BGB. Användaren ska utan dröjsmål informera buycycle om tredje part gör anspråk på buycycle som omfattas av ovanstående ersättningsskyldighet. Användaren är skyldig att omedelbart förse buycycle med all information som han förfogar över om saken i fråga fullständigt, sanningsenligt och utan dröjsmål i textform. Eventuella ytterligare anspråk från buycycle förblir opåverkade.

12.6 Användaren förbinder sig dessutom att ersätta alla kostnader som buycycle ådragit sig till följd av krav från tredje part. Till de ersättningsbara kostnaderna hör även kostnaderna för ett lämpligt rättsligt försvar.

13 Ansvar för fel och garantier

13.1 Säljaren är ansvarig för materiella fel eller fel i äganderätten till den levererade racercykeln i enlighet med gällande lagbestämmelser, särskilt §§ 434 ff. BGB.

13.2 Preskriptionstiden för lagstadgade krav på fel vid köp av begagnade varor är ett (1) år från varuleveransen.

13.3 Grunden för säljarens ansvar för fel är i första hand det avtal som träffats om tävlingscykelns skick. Eftersom en överenskommelse om den

Racercykelns skick är alla produktbeskrivningar och tillverkarspecifikationer som är föremål för det enskilda avtalet eller som säljaren offentligt tillkännagav på buycycles marknadsplats vid tidpunkten för avtalets ingående.

14. skydd för köparen

14.1. buycycle stöder köparen inom ramen för det så kallade köparskyddet vid verkställandet av eventuella garantianspråk mot säljaren, särskilt vid utebliven eller dålig prestation eller leverans, betydande avvikelse av tävlingscykelns skick från säljarens produktbeskrivning eller vid ångerrätt, under förutsättning att köparen meddelar buycycle inom 48 timmar efter utebliven eller dålig prestation eller leverans eller att köparen gör gällande en ångerrätt som han har rätt till. En storlek som inte passar är inte ett skäl till hävning.

14.2 Syftet med köparskyddet är en undersökning av buycycle om huruvida det faktiskt föreligger ett fel i avtalsföremålet. För detta ändamål kan köparen först på egen bekostnad skicka föremålet för avtalet till buycycle, som där kontrolleras med avseende på det påstådda felet.

14.3 Om det visar sig att det finns ett fel, kontaktar buycycle säljaren och klargör om en hävning accepteras eller om en - eventuell - reparation ska utföras av buycycle på säljarens bekostnad. Om säljaren beslutar sig för att häva avtalet får han tillbaka föremålet för avtalet mot betalning av en expeditionsavgift. Buycycle kommer att inkassera det belopp som säljaren är skyldig via betaltjänstleverantören Adyen eller kvitta det mot eventuella framtida utbetalningar enligt definitionen i avsnitt 8. i dessa allmänna villkor. buycycle kommer att göra återbetalningen av hela eller delar av köpeskillingen till köparen för säljarens räkning. Om inget annat avtalats mellan parterna kommer buycycle att återbetala det belopp som säljaren är skyldig köparen med samma betalningsmedel som köparen använde för att betala det överenskomna köpeskillingen. Ytterligare information om kundskydd finns i försäljningsannonserna för respektive racercykel.

14.4 Som ett alternativ till hävning kan säljaren också välja en reparation på egen bekostnad av buycycle, förutsatt att den ursprungligen överenskomna kvaliteten på avtalsföremålet kan uppnås på detta sätt.

14.5. Om det efter inspektion av buycycle visar sig att det inte finns något fel, kommer buycycle att informera köparen och returnera föremålet för avtalet mot betalning av en expeditionsavgift.

14.6. Efter utgången av 48 timmar efter det överenskomna eller faktiska leveransdatumet gäller köparskyddet inte längre.

15. premiekontroll

15.1 Utöver det köparskydd som alltid är integrerat i buycycles tjänster enligt punkt 15 erbjuder buycycle den så kallade Premiumcheck.

15.2 Om köparen bokar denna tjänst skickas föremålet för avtalet inte direkt till köparen efter överenskommelse med säljaren, utan först till buycycle. I samarbete med en partnerverkstad utför buycycle en funktionskontroll av avtalsföremålet och reparationer upp till ett belopp på 50,00 euro. Om det vid funktionskontrollen framkommer brister som kräver mer omfattande reparationer, och om dessa inte har beskrivits i erbjudandet, informerar buycycle säljaren och erbjuder sig att utföra de nödvändiga reparationerna på säljarens bekostnad. Om säljaren vägrar reparationerna, returnerar buycycle kontraktsföremålet till säljaren på dennes bekostnad. Eventuella betalningar som köparen redan har gjort kommer att återbetalas till honom. I detta avseende gäller punkt 15.3 i tillämpliga delar.

15.3. Köparen får alltid ett sammanfattande protokoll över premiekontrollen. 16. personuppgifter, dataskydd och upphovsrätt

16.1 Användaren samtycker härmed till att de personuppgifter som han har angett lagras. Detta gäller även lagringen av IP-adresser, som överförs varje gång marknadsplatsen används. I synnerhet samtycker användaren också till att de personuppgifter som han har angett presenteras i sin profilvisning på marknadsplatsen för andra användare av marknadsplatsen och tredje parter som inte är användare av marknadsplatsen. Ytterligare information finns i buycycle's sekretesspolicy.

16.2 Användningen av marknadsplatsen gör det oundvikligt att buycycle samlar in, behandlar och använder personuppgifter. buycycle försäkrar att hantera alla lagrade uppgifter med omsorg och att behandla dem uteslutande inom ramen för användarens samtycke enligt dataskyddslagstiftningen. All vidare användning av personuppgifter av buycycle kommer endast att ske om detta är lagligt tillåtet eller om användaren har gett sitt samtycke i förväg.

16.3 Användaren samtycker vidare till att buycycle får använda användarens personuppgifter för direktmarknadsföring. Detta inkluderar marknadsföringsadressering av Användaren via e-post.

16.4 I övrigt gäller de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd, särskilt den tyska dataskyddsförordningen (DS-GVO), den nya versionen av den tyska federala dataskyddslagen (BDSG-neu) och den tyska telemedielagen (TMG).

17 Force majeure

17.1 Buycycle är befriad från skyldigheten att utföra detta avtal om och i den mån som det uteblivna utförandet av tjänsterna beror på att force majeure-omständigheter inträffat efter det att avtalet ingåtts.

17.2 Omständigheter av force majeure omfattar till exempel krig, strejker, upplopp, expropriationer, naturkatastrofer, pandemier, kardinala lagändringar, stormar, översvämningar och andra naturkatastrofer samt andra omständigheter som buycycle inte ansvarar för, i synnerhet vatteninträngning, strömavbrott och avbrott eller förstörelse av dataöverföringsledningar.

17.3. buycycle ska omedelbart informera användaren om förekomsten av ett fall av force majeure i lämplig form.

20. avtalstid och uppsägning

20.1. Användaravtalet ingås på obestämd tid och kan sägas upp av endera parten med två (2) veckors uppsägningstid och utan angivande av skäl.

20.2 Uppsägningen kräver textform (via e-post) eller kan förklaras implicit genom att användaren inaktiverar sitt användarkonto. Vid uppsägning raderas användarens profil. Användaren är skyldig att självständigt säkerhetskopiera och exportera uppgifter (särskilt kunduppgifter, fakturor etc.) innan avtalet sägs upp.

20.3 Dessutom kommer buycycle att utöva sin rätt till ordinarie uppsägning och radering av användarens konto om användaren inte har loggat in på minst ett (1) år och inte har svarat på ett påminnelsemeddelande.

20.4 Rätten för varje avtalspart att säga upp avtalet utan uppsägning av god anledning förblir oförändrad. En viktig orsak föreligger om den uppsägande parten inte rimligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet fram till den överenskomna uppsägningen eller till utgången av en uppsägningstid, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet och med en avvägning av båda parters intressen. buycycle har rätt att säga upp användaravtalet utan uppsägning om en viktig orsak föreligger. Ett viktigt skäl föreligger särskilt om användaren

- ihållande och allvarligt bryter mot sina avtalsförpliktelser (klausul 9. och klausul 10.);

- på ett klandervärt och allvarligt sätt bryter mot rättsliga bestämmelser när han använder marknadsplatsen.

21. alternativ tvistlösning

21.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal online där en konsument är inblandad.

21.2 För att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en

Konsumentskiljenämnd/universell skiljenämnd är köpcykel inte skyldig och inte redo.

22. ändring av de allmänna villkoren

22.1 buycycle förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor utan att ange skäl, såvida detta inte är oskäligt för Användaren. buycycle meddelar Användaren om ändringar i de allmänna villkoren i textform i god tid. Om Användaren inte invänder mot de nya AGB:s giltighet inom en period av fyra (4) veckor efter underrättelsen ska de ändrade AGB:n anses accepterade av Användaren. buycycle ska i underrättelsen informera Användaren om hans rätt att invända och invändningsperiodens innebörd. Om Användaren invänder mot ändringarna inom den ovan nämnda perioden ska avtalsförhållandet fortsätta att existera enligt de ursprungliga villkoren.

22.2. buycycle förbehåller sig också rätten att ändra dessa allmänna villkor,

- i den mån det är skyldigt att göra det på grund av en förändring i rättsläget;

- I den mån han därigenom följer en domstolsdom eller ett myndighetsbeslut som riktas mot honom;

- i den mån den introducerar ytterligare, helt nya tjänster, tjänster eller tjänstelement som kräver en tjänstebeskrivning i dessa allmänna villkor, såvida inte det befintliga användningsförhållandet förändras negativt till följd av detta;

- om ändringen endast är till fördel för användaren, eller

- om ändringen är rent teknisk eller förfarandemässig, såvida den inte har en betydande inverkan på användaren.

22.3 Parternas rätt till uppsägning ska förbli oförändrad.

23. slutbestämmelser

23.1 Dessa allmänna villkor och avtalsförhållandet mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, med undantag för internationell enhetlig lag, särskilt FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

23.2 Om användaren är en konsument och inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller i en annan EU-medlemsstat, ska den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal vara buycycles säte i München.

23.3 Om Användaren är en köpman i den mening som avses i den tyska handelslagen, en företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är den exklusiva - även internationella - behörighetsorten för alla tvister som direkt eller indirekt uppstår i samband med avtalsförhållandet buycycles registrerade säte i München. buycycle har också rätt att i alla fall väcka talan på den plats där serviceförpliktelsen uppfylls i enlighet med dessa allmänna villkor eller ett tidigare individuellt avtal eller på användarens allmänna behörighetsort. Överordnade lagstadgade bestämmelser, i synnerhet om exklusiv behörighet, förblir oförändrade.

Din önskelista (0)

You have no bikes saved in your favorites