Logo

Prepnutie na aplikáciu

Otvorte stránku
  • Najväčší výber bicyklov v Európe
  • Len certifikovaní predajcovia
  • Ochrana kupujúcich
  • Financovanie
Najväčší výber bicyklov v Európe
Len certifikovaní predajcovia
Ochrana kupujúcich
Financovanie

Podmienky

Podmienky

Posledná aktualizácia: 01.12.2022

Upozorňujeme, že podmienky sú platné len v nemeckom jazyku

Vitajte na stránke buycycle!

Sme radi, že ste navštívili naše online trhovisko (ďalej len "trhovisko") a ďakujeme vám za váš záujem. Používanie služieb znamená, že súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými a užívateľskými podmienkami (ďalej len "VOP"). Pred používaním trhoviska si ich pozorne prečítajte. Používaním trhoviska súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito VOP. Nižšie vás informujeme o používaní nášho trhoviska.

1. Všeobecné informácie a rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy medzi

TFJ Buycycle Ltd.

Ansbacher Str. 5

80796 Mníchov

Tel: +49 89 628 24621

E-mail: info@buycycle.de

Internet: https://buycycle.com

IČ DPH: DE341044568

Konatelia: Mgr: Theodor Golditchuk, Jonas Jäger

Sídlo spoločnosti: Mníchov

Registračný súd: Miestny súd v Mníchove

Registračné číslo: HRB 263786

(ďalej len "buycycle") a predávajúci (ďalej len "predávajúci" rodovo neutrálnym spôsobom) a zainteresované strany (ďalej len "kupujúci" rodovo neutrálnym spôsobom, spolu s buycycle aj ako "strany"). Predávajúci a kupujúci sa ďalej v texte označujú aj ako "používatelia" služieb ponúkaných spoločnosťou buycycle.

odkaz https://buycycle.com/de a všetky subdomény patriace k doménam.

1.2. Tieto VOP sa vzťahujú na spotrebiteľov aj podnikateľov, pokiaľ nie je v príslušnom článku urobené rozlíšenie. Podľa § 13 Občianskeho zákonníka (BGB) je spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej podnikateľskej, ani k jej samostatnej zárobkovej činnosti. Podľa § 14 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) je podnikateľom fyzická alebo právnická osoba alebo združenie s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.

1.3. Na nákup sa vzťahujú výlučne Všeobecné obchodné podmienky. Odlišné, rozporné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky alebo VOP Používateľa sa stávajú súčasťou zmluvy len vtedy a v takom rozsahu, v akom buycycle výslovne súhlasil s ich platnosťou.

2. Predmet zmluvy

2.1 buycycle poskytuje Používateľovi celosvetový prístup na trhovisko buycycle po dobu platnosti zmluvy s cieľom nechať si ako predávajúci ohodnotiť použité športové (e-)bicykle (ďalej len "pretekárske bicykle") a následne ich ponúkať za úhradu alebo ako kupujúci vyhľadávať a nakupovať pretekárske bicykle v databáze. Prepravu pretekárskych bicyklov vykonáva poskytovateľ prepravných služieb menom buycycle.

2.2. Spoločnosť buycycle sama ponúka na trhu na predaj aj cestné bicykle. Bicykle sa nakupujú prostredníctvom trhoviska aj z iných externých zdrojov. Pri nákupe na stránke buycycle.com sa však buycycle podriaďuje týmto VOP ako kupujúci a nadobúda pretekárske bicykle za rovnakých podmienok ako "bežní" kupujúci s tým, že sa neúčtujú žiadne poplatky za prepravu a žiadny poplatok buycycle.

2.3 Predmetom tejto zmluvy je teda poskytovanie celosvetovo prístupného trhu na ponúkanie alebo vyhľadávanie pretekárskych bicyklov a ich následné zasielanie.

2.4. Akékoľvek iniciovanie zmlúv prostredníctvom trhoviska a/alebo zmluvné vzťahy týkajúce sa nákupu použitých pretekárskych bicyklov sú výlučne medzi samotnými používateľmi. buycycle nezodpovedá za riadne plnenie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi používateľmi.

2.5. buycycle poskytuje zákaznícky servis kupujúcim a predávajúcim a je kontaktnou osobou pre všetky spory, žiadosti o vrátenie peňazí a otázky týkajúce sa nákupov uskutočnených na buycycle. Podrobnosti nájdete v časti 14.4.

2.6. Medzi kupujúcim a spoločnosťou TFJ buycycle GmbH vzniká uzavretím kúpnej zmluvy zmluva o spracovaní transakcie. Na realizácii zmluvy o transakcii sa ako poskytovateľ platobných služieb podieľa spoločnosť Adyen N.V . Platobnou transakciou používatelia súhlasia so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Adyen N.V. (https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions).

3. Služby a používanie profilu

3.1. Služby buycycle sa líšia podľa toho, či používateľ používa trhovisko ako predávajúci alebo ako kupujúci. V každom prípade si používanie trhoviska vyžaduje úspešnú registráciu a prijatie Používateľa.

3.2. Ako predávajúci môže Používateľ na trhovisku buycycle vytvárať a zverejňovať ponuky na predaj cestných bicyklov (ďalej len "predajné inzeráty"). Vytvorenie predajného inzerátu si vyžaduje úspešnú registráciu, ako aj informácie o značke, modeli, roku výroby a stave používania cestného bicykla. Predávajúci môže odhadnúť hodnotu cestného bicykla prostredníctvom služby buycycle a získať nezáväznú cenovú ponuku, ako aj prezrieť si prípadne už uverejnené predajné inzeráty porovnateľných cestných bicyklov. Okrem toho môže predávajúci nahrať pravdivé a neretušované fotografie, ako aj poskytnúť podrobné informácie o stave cestného bicykla. Zverejnenie predajného inzerátu sa uskutoční až po predchádzajúcej kontrole a schválení zo strany buycycle. Napokon, predávajúci môže kedykoľvek upravovať a vymazávať predajné inzeráty, prezerať predajné inzeráty iných používateľov a kontaktovať príslušných používateľov prostredníctvom komentárov alebo oznámení. V prípade ponuky kupujúceho na predaj pretekárskeho bicykla dostane predávajúci od buycycle oznámenie, na ktoré môže do 24 hodín reagovať a informovať, či sa uskutočnil medzipredaj, alebo chce ponuku kupujúceho prijať.

3.3. Ak je používateľ kupujúcim, môže si po úspešnej registrácii a prijatí prezerať zverejnené predajné inzeráty na trhovisku buycycle. Na tento účel má kupujúci možnosť zobraziť všetky predajné inzeráty uverejnené na trhovisku buycycle alebo vykonať "štruktúrované vyhľadávanie" podľa určitých kritérií cestného bicykla. Z predajných inzerátov môže kupujúci získať všetky informácie o pretekárskom bicykli, jeho cenu plus prípadné dodatočné náklady (náklady na dopravu a prepravu a poplatok buycycle), ako aj práva z vád voči predávajúcemu. Okrem toho môže zákazník v predajných inzerátoch predávajúcich uvádzať jednotlivé komentáre a klásť otázky týkajúce sa pretekárskych bicyklov alebo si prezerať otázky a odpovede, ktoré už položili iní používatelia. Okrem toho si zákazník môže prezerať profily predajcov, ktorí nie sú súkromnými predajcami.

3.4. Pre podnikateľov platia okrem toho nasledujúce ustanovenia: Za vytvorenie a zverejnenie predajných inzerátov a dodržiavanie súladu s právnymi predpismi zodpovedá výlučne predávajúci. Zverejňovanie predajných inzerátov je možné len pri dodržaní zákonných požiadaviek na informácie pre predávajúcich a pri použití vlastných, prípadne existujúcich zmlúv alebo všeobecných obchodných podmienok, zásad zrušenia, zásad ochrany osobných údajov a potlače.

3.5 Spracovanie zmluvy a platieb medzi používateľmi sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Adyen N.V. ,Friedrichstraße 63, vchod Mohrenstraße 17, 10117 Berlín (ďalej len "Adyen"). V rámci poskytovateľa platobných služieb Adyen ponúka buycycle rôzne spôsoby platby. Počas procesu objednávky je kupujúci presmerovaný z trhoviska buycycle na webovú stránku spoločnosti Adyen. Po zadaní svojich platobných údajov a výbere požadovaného spôsobu platby kupujúci zároveň potvrdí platobný pokyn spoločnosti Adyen kliknutím na tlačidlo ukončujúce proces platby. buycycle po potvrdení zo strany predávajúceho požiada spoločnosť Adyen o iniciovanie platobnej transakcie a predávajúci v prípade kliknutia na tlačidlo ukončujúce proces objednávky akceptuje ponuku kupujúceho.

3.6. Konkrétne grafické a funkčné prevedenie zmluvných možností používania, rozšírenie alebo úprava možností používania o ďalšie funkcie alebo služby alebo ich doplnenie o ďalšie platené služby je na rozhodnutí buycycle. buycycle je oprávnený kedykoľvek zmeniť, rozšíriť a/alebo upraviť konkrétne prevedenie pri zachovaní zmluvných možností používania.

3.7. buycycle je oprávnený kedykoľvek zablokovať prístup k jednotlivým obsahom alebo na trhovisko, napr. ak existuje podozrenie, že Používateľ porušuje platné právne predpisy, tieto VOP alebo práva tretích osôb. Používateľ môže tieto opatrenia odvrátiť, ak podozrenie odstráni predložením vhodných dôkazov na vlastné náklady. Používateľ nemá nárok na zachovanie jednotlivých funkcionalít na trhovisku.

3.8. Trhovisko bude Používateľovi k dispozícii po neobmedzenú dobu pri ročnom priemere najmenej 98,5 %. Do minimálnej dostupnosti sa nezapočítavajú neodvrátiteľné, nepredvídateľné a mimoriadne udalosti, ktoré môžu viesť k nedostupnosti trhoviska, ako sú výpadky elektrickej energie, hackerské útoky, poruchy telekomunikačných liniek z odovzdávacieho miesta do internetu.

3.9. Spoločnosť buycycle je oprávnená na poskytovanie zmluvne povinných služieb využívať tretie strany ako subdodávateľov. Okrem toho môže buycycle previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na jednu alebo viac tretích strán (prevzatie zmluvy). V prípade úplného prevzatia zmluvy má používateľ právo vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty.

4 Registrácia, uzatvorenie zmluvy a používateľský účet

4.1. Dokončením procesu online registrácie (ďalej len "registrácia") a vytvorením profilu sa uzatvára zmluva o používaní medzi používateľom a spoločnosťou buycycle.

4.2. Na registráciu a vytvorenie profilu je potrebné vytvorenie používateľského účtu. Údaje potrebné pre používateľský účet (ďalej len "prihlasovacie údaje") sa získavajú zo vstupnej masky použitej pri registrácii.

4.3. Používateľ sa môže alternatívne prihlásiť na trhovisku a vytvoriť si používateľský účet alebo sa zaregistrovať pomocou tzv. jednotného prihlasovacieho postupu, ak má používateľ účet na Facebooku, Google alebo Apple. Všetky relevantné informácie o osobe používateľa, ako aj profilový obrázok sa prevezmú z príslušného účtu.

4.4. Fyzické a právnické osoby sa môžu zaregistrovať na používanie trhoviska. Vytváranie ponúk na predaj, ako aj samotný predaj prostredníctvom Trhoviska je umožnený fyzickým aj právnickým osobám bez akýchkoľvek obmedzení. Nákup je vyhradený pre fyzické osoby. Rovnako aj právnické osoby so sídlom v Nemecku sú oprávnené používať trhovisko ako kupujúci. Právnické osoby so sídlom mimo Nemecka nemôžu nakupovať pretekárske bicykle prostredníctvom služby buycycle. Registráciu právnickej osoby môže vykonať len osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu. Ako fyzická osoba sa môžu zaregistrovať len plnoletí používatelia, ktorí sú spôsobilí na právne úkony. Ak je používateľ neplnoletý, registrácia sa môže vykonať len so súhlasom zákonného zástupcu. buycycle je oprávnený podmieniť registráciu zodpovedajúcim dokladom o súhlase zákonného zástupcu.

4.5. Zmluva s buycycle o používaní trhoviska sa uzatvára vyplnením online registračného procesu a následným zaškrtnutím políčok VOP ("Týmto potvrdzujem, že som si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania a súhlasím s nimi.") a Ochrana údajov ("Vzal som na vedomie vyhlásenie o ochrane údajov. Súhlasím s tým, že moje osobné údaje môžu byť zhromažďované a uchovávané elektronicky na účely registrácie a vytvorenia používateľského konta. Svoj súhlas udelený v tejto súvislosti môžem kedykoľvek v budúcnosti odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@buycycle.de.").

4.6. Po dokončení procesu online registrácie dostane používateľ potvrdzujúci e-mail s aktivačným odkazom. Na dokončenie registračného procesu musí používateľ overiť svoju totožnosť kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maile. Na uzavretie zmluvy s používateľom nie je žiadny nárok.

4.7. Po overení totožnosti používateľa kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maile a aktivácii používateľského účtu zo strany buycycle musí používateľ uviesť platnú dodaciu alebo prepravnú adresu a môže pridať ďalšie informácie, ako aj profilovú fotografiu.

4.8 Vytvorenie používateľského účtu je možné len na základe poskytnutia aktuálnej e-mailovej adresy používateľa. Táto e-mailová adresa sa používa aj na komunikáciu s buycycle.

4.9 Používateľ ubezpečuje, že údaje použité pri vytváraní jeho profilu (ďalej len "profilové údaje") sú pravdivé a úplné. Je povinný udržiavať svoje údaje vždy aktuálne a v prípade zmien aktualizovať svoje údaje vo svojom používateľskom účte. Používanie pseudonymov nie je povolené.

4.10. Pri registrácii si používateľ vytvorí heslo pre svoj používateľský účet. Používateľ môže heslo kedykoľvek zmeniť vo svojom používateľskom účte. Používateľ nesmie heslo prezradiť ani sprístupniť tretím stranám a musí ho uchovávať v bezpečí, aby nedošlo k jeho zneužitiu.

4.11. Každý používateľ sa môže zaregistrovať len raz na súkromné a/alebo obchodné používanie služieb buycycle. Používateľský účet nie je prenosný na iných používateľov.

4.12. Používateľ môže kedykoľvek pred odoslaním svojej registrácie opraviť svoje údaje zadané v procese online registrácie pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši.

4.13. Spoločnosť buycycle uchováva zmluvné ustanovenia vrátane VOP pri uzatvorení zmluvy v súlade s ochranou osobných údajov a zasiela ich používateľovi v textovej podobe (e-mailom) po odoslaní objednávky používateľom.

4.14. Zmluva sa uzatvára v nemeckom a anglickom jazyku.

4.15. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú uviedol na spracovanie registrácie, bola správna, aby na ňu bolo možné prijímať e-maily zasielané spoločnosťou buycycle. Najmä pri použití SPAM filtrov musí Používateľ zabezpečiť, aby všetky e-maily zaslané spoločnosťou buycycle alebo tretími stranami poverenými spoločnosťou buycycle spracovaním objednávky mohli byť doručené.

5. zhromažďovanie a doručovanie

5.1. Kupujúci má v zásade možnosť vyzdvihnúť si pretekársky bicykel u predávajúceho, pokiaľ to predávajúci výslovne nevylúčil. V prípade vlastného odberu Predávajúci najprv informuje Kupujúceho do desiatich (10) pracovných dní e-mailom, že ním objednaný pretekársky bicykel je pripravený na odber. Po doručení tohto e-mailu si Kupujúci môže cestný bicykel vyzdvihnúť v sídle Predávajúceho na základe dohody. V tomto prípade sa neúčtujú žiadne náklady na dopravu.

5.2. Doručenie pretekárskych bicyklov sa uskutoční poistenou prepravou na dodávaciu adresu uvedenú Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Rozhodujúca je dodacia adresa kupujúceho uvedená pri objednávke na trhovisku.

5.3 Po uzatvorení zmluvy bude predávajúcemu prostredníctvom poskytovateľa prepravných služieb buycycle poskytnutý prepravný box na odoslanie predávaného cestného bicykla. Predávajúci je povinný cestný bicykel pripravený na odoslanie zabaliť do desat (10) dní a dohodnúť si s poskytovateľom prepravnej služby termín prevzatia.

6. Ceny, prepravné náklady, servisný poplatok a platobné podmienky

6.1. Po úspešnom uzavretí zmluvy s predávajúcim a kúpe cestného bicykla prostredníctvom trhoviska buycycle je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu plus náklady na dopravu a prepravu, ako aj servisný poplatok za využívanie služieb buycycle prostredníctvom platobného systému trhoviska spoločnosti buycycle ako inkasujúcemu platbu.

6.2. Buycycle účtuje servisný poplatok za používanie trhoviska a ponúka ďalšie voliteľné služby. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, výška poplatkov vychádza z cenníka buycycle platného v čase uzavretia zmluvy a uvedeného nižšie:

Náklady pre kupujúceho:

- Poplatok buycycle: úmerný hodnote obchodovaného cestného bicykla

- Poštovné (voliteľné): v závislosti od krajiny príjemcu

- Kontrola poistného (voliteľná): 175€

- Kontrolný poukaz (voliteľný): 70€

Náklady na predajcu:

- V prípade úspešnej transakcie sa odpočíta 2,5 % z ceny bicykla

6.3. Spoločnosť buycycle si vyhradzuje právo v budúcnosti upraviť náklady podľa bodu 6.2 tak, aby bol zachovaný pomer ceny a výkonu podľa jej primeraného uváženia, aby mohla primerane reagovať na zvýšenie alebo zníženie nákladov, a teda na meniace sa nákladové situácie, ktoré nie je možné kompenzovať iným spôsobom. Nákladové prvky alebo opatrenia na úpravu, ktoré sa majú zohľadniť pri úprave poplatkov, môžu byť úprava, rozšírenie a/alebo úprava zmluvných možností používania trhoviska buycycle, administratívne a režijné náklady (nájomné, finančné a transakčné náklady, náklady na zamestnancov a poskytovateľov služieb, náklady na energie a prístup na internet, náklady na vývoj IT atď. Všetky úpravy poplatkov sa uplatňujú jeden (1) mesiac po oznámení. Právo kupujúceho vypovedať zmluvu podľa bodu 17.5. týchto VOP zostáva nedotknuté.

6.4. Úhrada kúpnej ceny spolu s nákladmi podľa bodu 6.2. (v každom prípade servisný poplatok) sa uskutočňuje prostredníctvom platobného systému trhoviska na buycycle. Kupujúci môže platiť prostredníctvom platobnej služby "Adyen". V rámci platobnej služby Adyen ponúka buycycle Kupujúcemu rôzne spôsoby platby. Na spracovanie platieb môže Adyen využívať ďalšie platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť Kupujúci informovaný osobitne. Ak platba nie je uznaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak Kupujúci vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša Kupujúci poplatky vzniknuté stornom príslušnej úverovej inštitúcie, ak je za to zodpovedný. Ďalšie informácie o spoločnosti Adyen sú k dispozícii na internetovejstránke https://www.adyen.com/de_DE/legal/terms-and-conditions.

6.5. Kupujúci je oprávnený na právo na započítanie len vtedy, ak sú jeho protipohľadávky právne preukázané alebo nesporné s hlavnou pohľadávkou buycycle vzájomne spojené alebo ním uznané.

6.6 Ak sa po uzavretí zmluvy ukáže (napr. prihlásením do konkurzného konania), že pohľadávka buycycle na zaplatenie servisného poplatku je ohrozená nedostatočnou platobnou schopnosťou kupujúceho, je buycycle oprávnený odmietnuť plnenie a - v prípade potreby po určení lehoty - odstúpiť od zmluvy podľa právnych predpisov (§ 321 BGB).

7. Úhrada kúpnej ceny predávajúcemu

7.1. buycycle sa zaväzuje po úspešnom uzavretí zmluvy a spracovaní platby s kupujúcim zaplatiť predávajúcemu ponukovú cenu odhadnutú predávajúcim, s prihliadnutím na prípadné opätovné rokovanie medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je to potrebné. Tržby pre podnikateľov sú uvedené v mene EURO a sú to ceny netto plus zákonná DPH platná v deň fakturácie. Príjmy pre spotrebiteľov sú uvedené v EURO a predstavujú hrubé ceny vrátane zákonnej DPH platnej v deň fakturácie.

7.2. Spracovanie platby a úhrada kúpnej ceny medzi predávajúcim a buycycle sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Adyen. Na používanie služby Adyen je potrebná registrácia predávajúceho v službe Adyen. Po zadaní objednávky kupujúcim v internetovom obchode buycycle požiada Adyen o iniciovanie platobnej transakcie. Adyen vyberie splatnú kúpnu cenu v mene predávajúceho z platobného nástroja kupujúceho a zašle kúpnu cenu spoločnosti buycycle. Spoločnosť Adyen drží kúpnu cenu na bezúročnom depozitnom účte. Na tento účel si predávajúci zriadi vlastný depozitný účet v spoločnosti Adyen. Úhradu kúpnej ceny zníženej o náklady podľa bodu 6.2 vykoná spoločnosť Adyen predávajúcemu po tom, ako poskytovateľ prepravnej služby prevezme cestný bicykel od predávajúceho.

8 Všeobecné povinnosti používateľa týkajúce sa spolupráce

8.1 Používateľ môže používať trhovisko bez výslovného súhlasu buycycle len v rámci zmluvne požadovaných súkromných a obchodných účelov. Používateľovi je zakázané akékoľvek nevhodné používanie nad rámec tohto účelu.

8.2 V prípade, že obsah obsahuje hypertextové odkazy na stránky tretích strán, používateľ zaručuje, že má právo používať hypertextový odkaz a že webová stránka, na ktorú odkazuje ("Landing Page"), je v súlade s platnými právnymi predpismi a právami tretích strán.

8.3 Používateľ je povinný zaobchádzať s prihlasovacími údajmi opatrne. Používateľovi je bez výnimky zakázané sprístupniť prihlasovacie údaje tretím osobám a/alebo umožniť tretím osobám prístup k profilu obídením prihlasovacích údajov.

8.4 Používateľ je povinný spolupracovať pri objasňovaní útokov tretích osôb na trhovisko, pokiaľ je táto spolupráca zo strany používateľa nevyhnutná.

8.5. Používateľ je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla narušiť a/alebo nadmerne zaťažovať prevádzku trhoviska alebo technickej infraštruktúry, ktorá za ním stojí. To zahŕňa najmä:

- používanie softvéru, skriptov alebo databáz v súvislosti s používaním trhoviska;

- automatické čítanie, blokovanie, prepisovanie, modifikovanie, kopírovanie údajov a/alebo iného obsahu, pokiaľ to nie je nevyhnutné na riadne používanie trhoviska.

8.6. Používateľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby informácie a údaje prenášané prostredníctvom trhoviska neboli infikované vírusmi, červami alebo trójskymi koňmi.

8.7 Ďalej sú zakázané najmä nasledujúce činnosti používateľa, ktoré sa považujú za zneužitie trhoviska:

- Uverejňovanie vlastných telefónnych čísel alebo telefónnych čísel tretích osôb, internetových adries alebo iných kontaktných údajov v textovej časti alebo v priamej komunikácii;

- systematické čítanie kontaktných údajov iných používateľov za účelom ich poskytnutia tretím stranám;

- neprimerané obťažovanie iných používateľov prostredníctvom agresívnych, obscénnych, urážlivých, hanlivých alebo dotieravých príspevkov alebo správ na fóre;

- podnecovanie iných používateľov k zneužívaniu trhoviska;

- rozsiahle alebo trvalé využívanie trhoviska na zverejňovanie a šírenie obsahu, ktorý vecne nezodpovedá účelu alebo tematickej oblasti trhoviska alebo jeho blogov a fór a ktorý môže znížiť atraktívnosť trhoviska pre ostatných používateľov;

- používanie cudzích identít na registráciu, zverejňovanie alebo posielanie správ.

8.8. Ak dôjde k narušeniu používania trhoviska alebo jeho funkcií, používateľ je povinný bezodkladne informovať buycycle o tomto narušení. To isté platí, ak Používateľ získa informácie o obsahu zverejnenom tretími stranami, ktorý zjavne porušuje platné právne predpisy alebo práva tretích strán.

9. povinnosti používateľa spolupracovať v súvislosti so zverejňovaním obsahu

9.1. Používateľ sa zaväzuje, že na poskytnutom úložnom priestore nebude ukladať žiadny nezákonný obsah alebo obsah, ktorý porušuje zákon, úradné požiadavky alebo práva tretích strán.

9.2. Používateľ je povinný kupovaťcyklus, aby akýkoľvek obsah zverejnený na trhovisku svojím obsahom alebo formou neporušoval platné právne predpisy alebo dobré mravy. Okrem toho je Používateľovi zakázané zverejňovať obsah, ktorý porušuje práva, najmä práva na ochrannú známku, patent, iné práva priemyselného vlastníctva alebo obchodné tajomstvo tretích osôb. To isté platí aj pre nastavenie externých odkazov.

9.3 Pokiaľ obsah poskytnutý Používateľom porušuje platné právne predpisy, dobré mravy, právne alebo úradné zákazy, buycycle môže odmietnuť príslušné spracovanie objednávky. K porušeniu dochádza najmä v prípade poskytnutia obsahu, ktorý sa týka, predstavuje alebo obsahuje:

- Protiústavnosť;

- Rasizmus, xenofóbia a diskriminácia;

- ohrozovanie mládeže a/alebo glorifikácia násilia a extrémizmu akéhokoľvek druhu; - výzvy a nabádanie na trestné činy a porušovanie zákona, ohrozovanie života, zdravia alebo majetku;

- Podnecovanie k nenávisti voči osobám alebo spoločnostiam;

- výroky, ktoré porušujú osobné práva, ohováranie, urážky na cti a hanobenie používateľov a tretích strán;

- obsah porušujúci autorské práva alebo iné porušenia práv duševného vlastníctva, ako aj porušenia zákona o poctivom obchodovaní;

- sexuálne obťažovanie používateľov a tretích strán;

- urážlivé, sexistické, obscénne, pornografické, vulgárne, odporné alebo nechutné materiály a vyjadrenia.

9.4 Obsah chránený autorským právom môže byť do príspevkov zahrnutý bez súhlasu príslušného držiteľa práv len v rozsahu platného citačného práva. Citácie je potrebné označiť zvýraznením pomocou funkcie citovania a uvedením zdroja a musia myšlienkovo odkazovať na citované dielo. Cudzojazyčné citácie sa musia preložiť aj do nemčiny v rozsahu, v ktorom je obsah zhruba zrejmý. Najmä nesprávne citované príspevky môžu moderátori odstrániť alebo opraviť. Šírenie a/alebo verejné reprodukovanie akéhokoľvek obsahu trhoviska bez súhlasu buycycle je zakázané.

9.5. Spoločnosť buycycle si vyhradzuje právo zablokovať obsah tretích strán, ak je podľa platných zákonov trestný alebo rozpoznateľne slúži na prípravu trestných činov.

9.6. buycycle je oprávnený vymazať inzerát alebo iný obsah zverejnený Používateľom alebo nezverejniť inzeráty alebo iný obsah, ak existujú konkrétne indície, že obsah inzerátu porušuje tieto VOP alebo zákonné požiadavky, alebo že Používateľ inak zavinene porušil zmluvné povinnosti. buycycle je oprávnený upozorniť Používateľa v prípade porušenia bodov 9. a 10. a/alebo dočasne alebo trvalo vylúčiť Používateľa z používania trhoviska a v prípade potreby začne občianskoprávne a trestné konanie. Obsah Používateľa v žiadnom prípade nepredstavuje názor spoločnosti buycycle a spoločnosť buycycle ho neprijíma za svoj vlastný.

9.7. Ak používateľ porušil tieto VOP a zmluva s používateľom bola ukončená, používateľ už nie je oprávnený používať trhovisko ani sa naň znovu zaregistrovať. Okrem toho používateľ nie je oprávnený používať trhovisko s iným používateľským účtom.

9.8 Ak je používateľ predávajúcim, platia navyše nasledujúce ustanovenia: Predávajúci sa zaväzuje poskytovať v inzerátoch na predaj úplné, pravdivé a transparentné informácie o stave pretekárskych bicyklov. Okrem toho sa Predávajúci zaväzuje ponúkať na predaj prostredníctvom trhoviska buycycle len tie pretekárske bicykle, ktorých je vlastníkom alebo bol príslušným vlastníkom splnomocnený na predaj a príslušný pretekársky bicykel nie je zaťažený žiadnymi záložnými právami. buycycle môže v prípade potreby požadovať od Predávajúceho informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie jeho vlastníckych práv alebo iných oprávnení na predaj.

9.9 Ak je predávajúci spotrebiteľom alebo súkromným predajcom, platia navyše nasledujúce ustanovenia: Ak predávajúci vo svojom predajnom inzeráte uvedie "vylúčenie záruky", nebude to mať žiadny vplyv na záručné práva kupujúceho, ak sa stav cestného bicykla opísaný v predajnom inzeráte skutočne líši.

9.10. Ak je predávajúci podnikateľom, platí okrem toho nasledovné: Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci tvorby a zverejňovania predajných inzerátov jasne a úplne uvedie platnosť a odvolateľnosť všetkých existujúcich zmlúv alebo všeobecných obchodných podmienok, zásad odstúpenia od zmluvy a vyhlásenia o ochrane údajov a uvedie svoj odtlačok. Uverejňovanie predajných inzerátov nie je povolené bez splnenia zákonných informačných povinností pre predávajúcich a bez uvedenia akýchkoľvek existujúcich zmlúv alebo všeobecných obchodných podmienok, zásad stornovania, vyhlásenia o ochrane osobných údajov a odtlačku.

10. Podpora

buycycle ponúka Používateľom technickú podporu od pondelka do piatku (s výnimkou štátnych sviatkov v sídle buycycle) v čase od 08:00 - 18:00. buycycle bude odpovedať na otázky Používateľov v textovej forme (e-mailom).

11. práva na používanie

11.1. Používateľ udeľuje spoločnosti buycycle priestorovo a časovo neobmedzené, neodvolateľné, nevýhradné, bezodplatné právo, ktoré je prevoditeľné na tretie osoby, na využívanie obsahu zverejneného v online ponuke. buycycle je oprávnený obsah kedykoľvek použiť, upraviť a využiť. To zahŕňa najmä právo na reprodukciu, právo na šírenie a právo na verejnú reprodukciu, najmä právo na verejný prístup. V tejto súvislosti sa používateľ vzdáva výkonu svojho práva na použitie svojho mena bez toho, aby sa tým úplne vzdal práva na priznanie autorstva. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť používateľa udeliť tretím osobám práva na zverejnený obsah v súlade s určitými licenčnými modelmi.

11.2 Všetky práva k obsahu trhoviska patria spoločnosti buycycle. Používateľ nesmie kopírovať, šíriť a/alebo zverejňovať obsah, ktorý buycycle, iní používatelia alebo tretie strany umiestnili na trhovisku.

11.3. Spoločnosť buycycle je oprávnená vymazať alebo deaktivovať obsah umiestnený Používateľom, ak porušuje práva tretích osôb alebo ak tretie osoby uplatnia nároky z dôvodu porušenia práv, ktorých opodstatnenosť nemožno zjavne vylúčiť.

11.4. Ak sa buycycle dozvie o možnom porušení práv obsahom Používateľa, bezodkladne o tom informuje Používateľa textovou formou.

12 Zodpovednosť a náhrada škody

12.1. Pokiaľ ide o služby poskytované spoločnosťou buycycle, spoločnosť buycycle, jej zákonní zástupcovia a jej zástupcovia nesú zodpovednosť len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

12.2 V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností existuje zodpovednosť aj v prípade jednoduchej nedbanlivosti, ale je obmedzená na predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu.

12.3. Podstatné zmluvné povinnosti sú tie povinnosti, ktoré zmluva podľa svojho obsahu ukladá buycycle na dosiahnutie účelu zmluvy, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorých splnenie sa používateľ môže pravidelne spoliehať (tzv. kardinálne povinnosti). Nároky na náhradu škody vyplývajúce z poškodenia života, zdravia alebo ujmy na zdraví a podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú vyššie uvedenými obmedzeniami nedotknuté.

12.4 Akákoľvek ďalšia zodpovednosť spoločnosti buycycle je vylúčená.

12.5 Používateľ odškodňuje spoločnosť buycycle a jej zamestnancov alebo zástupcov v prípade nároku z dôvodu údajného alebo skutočného porušenia a/alebo porušenia práv tretích osôb konaním používateľa v súvislosti s používaním od všetkých z toho vyplývajúcich nárokov tretích osôb, pokiaľ za tieto nároky a zodpovednosť nezodpovedá aspoň v prevažnej miere spoločnosť buycycle. spoločnosť buycycle zodpovedá v prevažnej miere za škody, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s právom spoločnosti buycycle dávať pokyny podľa tejto zmluvy. Vo všetkých ostatných ohľadoch platí § 254 BGB. Používateľ je povinný bezodkladne informovať spoločnosť buycycle, ak tretie osoby uplatnia voči spoločnosti buycycle nároky, ktoré spadajú pod vyššie uvedenú povinnosť náhrady škody. Používateľ je povinný bezodkladne poskytnúť spoločnosti buycycle všetky jemu dostupné informácie týkajúce sa predmetnej záležitosti úplne, pravdivo a bezodkladne v textovej podobe. Akékoľvek ďalšie nároky spoločnosti buycycle zostávajú nedotknuté.

12.6 Používateľ sa okrem toho zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti buycycle vzniknú v dôsledku nárokov tretích osôb. K uhradeným nákladom patria aj náklady na primeranú právnu obranu.

13 Zodpovednosť za vady a záruky

13.1 Predávajúci zodpovedá za vecné vady alebo za vady vlastníckeho práva dodaného pretekárskeho bicykla v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä §§ 434 a nasl. BGB.

13.2 Premlčacia lehota zákonných nárokov z vád pri kúpe použitého tovaru je jeden (1) rok od dodania tovaru.

13.3 Základom zodpovednosti predávajúceho za vady je predovšetkým dohoda dosiahnutá o stave pretekárskeho bicykla. Ako dohoda o

stave pretekárskeho bicykla sú všetky popisy výrobkov a špecifikácie výrobcu, ktoré sú predmetom individuálnej zmluvy alebo boli predávajúcim verejne oznámené na trhovisku buycycle v čase uzavretia zmluvy.

14. Ochrana kupujúceho

14.1. buycycle podporuje kupujúceho v rámci tzv. ochrany kupujúceho pri uplatňovaní akýchkoľvek záručných nárokov voči predávajúcemu, najmä v prípade nesplnenia alebo nekvalitného splnenia alebo dodania, výraznej odchýlky stavu pretekárskeho bicykla od popisu výrobku predávajúceho alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, za predpokladu, že kupujúci informuje buycycle do 48 hodín od nesplnenia alebo nekvalitného splnenia alebo dodania alebo kupujúci uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, na ktoré má nárok. Nesediaca veľkosť nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

14.2. Predmetom ochrany kupujúceho je preskúmanie zo strany buycycle, či sa na predmete zmluvy skutočne nachádza vada. Na tento účel môže kupujúci najprv na vlastné náklady zaslať predmet zmluvy spoločnosti buycycle, ktorý tam bude skontrolovaný z hľadiska údajnej vady.

14.3. Ak sa ukáže vada, buycycle bude kontaktovať predávajúceho a vyjasní si, či sa akceptuje odstúpenie od zmluvy alebo sa má vykonať - prípadná - oprava zo strany buycycle na náklady predávajúceho. Ak sa predávajúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, dostane predmet zmluvy späť za úhradu prepravného. Buycycle bude vymáhať dlžnú sumu od predávajúceho prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Adyen alebo ju započíta s budúcimi výplatami v zmysle bodu 8. týchto VOP. buycycle vykoná vrátenie celej alebo čiastočnej kúpnej ceny kupujúcemu v mene predávajúceho. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, buycycle vráti sumu, ktorú predávajúci dlhuje kupujúcemu, s použitím rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci použil na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny. Ďalšie informácie o ochrane zákazníka nájdete v predajných inzerátoch príslušných pretekárskych bicyklov.

14.4. Ako alternatívu k odstúpeniu od zmluvy môže predávajúci zvoliť aj opravu na vlastné náklady spoločnosťou buycycle, ak je možné týmto spôsobom dosiahnuť pôvodne dohodnutú kvalitu predmetu zmluvy.

14.5. Ak sa po kontrole zo strany buycycle ukáže, že predmet zmluvy nemá žiadnu vadu, buycycle o tom informuje kupujúceho a predmet zmluvy mu vráti za úhradu prepravného.

14.6. Po uplynutí 48 hodín od dohodnutého alebo skutočného dátumu dodania prestáva platiť ochrana kupujúceho.

15. Kontrola poistného

15.1 Okrem ochrany kupujúceho, ktorá je vždy integrovaná do služieb buycycle podľa bodu 15, ponúka buycycle takzvanú Premiumcheck.

15.2. Ak si kupujúci objedná túto službu, predmet zmluvy nebude po dohode s predávajúcim zaslaný priamo kupujúcemu, ale najprv buycycle. V spolupráci s partnerským servisom buycycle vykoná kontrolu funkčnosti predmetu zmluvy a opravy do výšky 50,00 EUR. Ak sa pri funkčnej kontrole zistia závady, ktoré si vyžadujú rozsiahlejšie opravy, a ak tieto neboli popísané v ponuke, buycycle informuje predávajúceho a ponúkne vykonanie potrebných opráv na náklady predávajúceho. Ak predávajúci opravy odmietne, buycycle vráti predmet zmluvy predávajúcemu na jeho náklady. Všetky platby, ktoré už kupujúci uhradil, mu budú vrátené. V tomto ohľade sa primerane uplatňuje bod 15.3.

15.3. Kupujúci vždy obdrží súhrnný protokol o kontrole poistného. 16. Osobné údaje, ochrana údajov a autorské práva

16.1. Používateľ týmto súhlasí s uchovávaním ním zadaných osobných údajov. To platí aj pre ukladanie IP adries, ktoré sa prenášajú pri každom použití trhoviska. Používateľ súhlasí najmä aj s prezentáciou ním zadaných osobných údajov v zobrazení jeho profilu v rámci trhoviska pre ostatných používateľov trhoviska a tretie strany, ktoré nie sú používateľmi trhoviska. Ďalšie podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti buycycle.

16.2. Používanie trhoviska spôsobuje, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov zo strany buycycle je nevyhnutné. buycycle ubezpečuje, že so všetkými uloženými údajmi bude zaobchádzať opatrne a bude ich spracovávať výlučne v rozsahu súhlasu používateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov. Akékoľvek ďalšie použitie osobných údajov spoločnosťou buycycle sa uskutoční len vtedy, ak je to právne prípustné alebo ak používateľ vopred udelil svoj súhlas.

16.3. Používateľ ďalej súhlasí s tým, že buycycle môže používať osobné údaje Používateľa na účely priameho marketingu. To zahŕňa aj propagačné oslovovanie Používateľa prostredníctvom e-mailu.

16.4. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú zákonné ustanovenia o ochrane údajov, najmä nemecké nariadenie o ochrane údajov (DS-GVO), nové znenie nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG-neu) a nemecký zákon o telemédiách (TMG).

17 Vyššia moc

17.1. Spoločnosť buycycle je oslobodená od povinnosti plniť podľa tejto zmluvy, ak a v rozsahu, v akom je neposkytnutie služieb spôsobené výskytom okolností vyššej moci po uzavretí zmluvy.

17.2. Medzi okolnosti vyššej moci patria napríklad vojna, štrajky, nepokoje, vyvlastnenie, zásah vyššej moci, pandémie, kardinálne zmeny zákonov, búrky, záplavy a iné prírodné katastrofy, ako aj iné okolnosti, za ktoré buycycle nezodpovedá, najmä vniknutie vody, výpadky elektrickej energie a prerušenie alebo zničenie dátových prenosových liniek.

17.3. O výskyte prípadu vyššej moci bude buycycle bezodkladne informovať Používateľa vhodnou formou.

20. trvanie a ukončenie zmluvy

20.1. Zmluva s používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou s dvojtýždňovou (2) výpovednou lehotou bez udania dôvodu.

20.2. Ukončenie zmluvy vyžaduje textovú formu (e-mailom) alebo môže byť oznámené implicitne deaktiváciou používateľského účtu používateľom. V prípade ukončenia bude profil používateľa vymazaný. Používateľ je povinný pred ukončením zmluvy samostatne zálohovať a exportovať údaje (najmä údaje o zákazníkoch, faktúry atď.).

20.3 Okrem toho buycycle uplatní svoje právo na bežné ukončenie a vymazanie účtu používateľa, ak sa používateľ neprihlásil najmenej jeden (1) rok a nereagoval na upomienkovú správu.

20.4. Právo každej zmluvnej strany vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty z oprávnených dôvodov zostáva nedotknuté. Dôležitý dôvod existuje vtedy, ak od vypovedajúcej strany nemožno rozumne očakávať, že bude pokračovať v zmluvnom vzťahu až do dohodnutého ukončenia alebo do uplynutia výpovednej lehoty, pričom sa zohľadnia všetky okolnosti konkrétneho prípadu a zvážia sa záujmy oboch strán. buycycle je oprávnený vypovedať zmluvu s používateľom bez výpovednej lehoty, ak existuje dôležitý dôvod. Dôležitý dôvod existuje najmä vtedy, ak používateľ

- sústavne a závažne porušuje svoje zmluvné povinnosti (bod 9. a bod 10.);

- zavinene a závažne porušuje právne predpisy pri používaní trhoviska.

21. alternatívne riešenie sporov

21.1. Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.

21.2. S cieľom zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred

Spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou / univerzálnou rozhodcovskou komisiou nie je kupujúci povinný a pripravený.

22. Zmena VOP

22.1 buycycle si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez udania dôvodu, pokiaľ to nie je pre Používateľa neprimerané. buycycle bude Používateľa včas informovať o zmenách VOP v textovej podobe. Ak Používateľ nevznesie námietku proti platnosti nových VOP v lehote štyroch (4) týždňov od oznámenia, považujú sa zmenené VOP za Používateľom prijaté. buycycle v oznámení informuje Používateľa o jeho práve vzniesť námietku a o význame lehoty na vznesenie námietky. Ak Používateľ v uvedenej lehote vznesie námietky voči zmenám, zmluvný vzťah bude naďalej existovať podľa pôvodných podmienok.

22.2. Spoločnosť buycycle si tiež vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP,

- v rozsahu, v akom je k tomu povinný z dôvodu zmeny právneho stavu;

- pokiaľ tým vyhovie súdnemu rozhodnutiu alebo rozhodnutiu orgánu, ktoré je voči nemu namierené;

- v rozsahu, v akom zavedie ďalšie, úplne nové služby, služby alebo prvky služieb, ktoré si vyžadujú popis služby vo VOP, pokiaľ sa tým nepriaznivo nezmení existujúci užívateľský vzťah;

- ak je táto zmena pre používateľa len prospešná, alebo

- ak je zmena čisto technická alebo procedurálna, pokiaľ nemá významný vplyv na používateľa.

22.3 Právo zmluvných strán na ukončenie zmluvy zostáva nedotknuté.

23. záverečné ustanovenia

23.1 Tieto VOP a zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou medzinárodného jednotného práva, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

23.2 Ak je Používateľ spotrebiteľom a nemá všeobecnú súdnu právomoc v Nemecku alebo v inom členskom štáte EÚ, výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo spoločnosti buycycle v Mníchove.

23.3 Ak je Používateľ obchodníkom v zmysle nemeckého obchodného zákonníka, podnikateľom v zmysle § 14 nemeckého občianskeho zákonníka, právnickou osobou verejného práva alebo osobitným fondom verejného práva, je výlučným - aj medzinárodným - miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zmluvného vzťahu sídlo spoločnosti buycycle v Mníchove. buycycle je tiež oprávnený vo všetkých prípadoch podať žalobu v mieste plnenia servisného záväzku v súlade s týmito VOP alebo predchádzajúcou individuálnou zmluvou alebo v mieste všeobecnej príslušnosti Používateľa. Nadradené zákonné ustanovenia, najmä pokiaľ ide o výlučnú súdnu právomoc, zostávajú nedotknuté.

Váš zoznam želaní (0)

You have no bikes saved in your favorites